Welkom op de site van de
Voorschotense Visserij Belangen

06-42910002
info@hsvvvb.nl

Huishoudelijk reglement.

Van de “Voorschotense Visserij Belangen” te Voorschoten, vastgesteld na notariële akte, d.d. 20 mei 2011.

Artikel 1.
Begripsbepalingen.
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: De Vereniging: Hengelsportvereniging Voorschotense Visserij Belangen, met zetel te Voorschoten is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40446919. Het bestuur: Het bestuur van de vereniging. De statuten: De statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte, d.d. 20 mei 2011.
Artikel 2.
Lidmaatschap, aanmelden en beëindigen.
Men wordt lid door schriftelijke aanmelding met een V.B.L. *) (Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap) in te vullen op ons verkoopadres, Dierenspeciaalzaak Verhoog, Schoolstraat 7, Voorschoten of door het kopen van een Jeugdlidmaatschap. Lidmaatschappen in het lopende jaar, betalen voor het hele jaar. Bij aanmelding wordt eenmalig, jaarlijks door het bestuur vast te stellen inschrijfgeld berekend. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt zoals omschreven in artikel 6 van de statuten (zie bij vermelde punten van statuten). *) Het lid dient de instructies op de V.B.L. in acht te nemen.
Artikel 3.
Behalve gewone leden en begunstigende leden, zoals genoemd in artikel 4 van de statuten (zie bij vermelde punten van statuten), kent de vereniging jeugdleden en ereleden.
Artikel 4.
Gewone leden zijn bevoegd, alle aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen. Alleen meerderjarige leden met een Vispas hebben toegang tot de Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) en stemrecht. Begunstigende leden of donateurs ontvangen geen bewijs van lidmaatschap. Zij hebben toegang tot de A.L.V., doch hebben geen stemrecht. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt, zij blijven dit tot het eind van het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar bereiken. Daarna worden zij als gewoon lid aangemerkt. Aanmelden voor het Jeugdlidmaatschap of Jeugdvispas geschiedt op dezelfde wijze als voor gewone leden. Zij ontvangen het bewijs van Jeugdlidmaatschap of de Jeugdvispas. Voor het Jeugdlidmaatschap geldt dat als een jeugdige onder begeleiding van een meerderjarig V.V.B. lid vist hij/zij geen Jeugdlidmaatschap nodig heeft. Ereleden zijn natuurlijke personen, die al lid waren van de vereniging en die vanwege hun bijzondere verdienste voor de vereniging en/of hengelsport in het algemeen, op voorstel van het bestuur door de A.L.V. tot erelid zijn benoemd. Zij zijn bevoegd, alle aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen, doch zij zijn vrijgesteld van financiële plichten jegens de vereniging.
Artikel 5.
Bestuur.
Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur of door gewone leden en benoemd op de A.L.V. door meerderjarige leden. Het bestuur vergadert zo dikwijls, als door de voorzitter of een ander bestuurslid wenselijk wordt geacht, minimaal 1x per kwartaal. Geldige besluiten worden door het bestuur genomen met meerderheid van stemmen, in een vergadering waar tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn. Bij staken van de stemmen wordt voorstel geacht te zijn verworpen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging en zijn belast met de dagelijkse gang van zaken. Bestuursleden zijn vrijgesteld van financiële verplichtingen jegens de vereniging. Artikel 6. Contributiebetaling. Naast het bedrag van de contributie voor de gewone leden wordt jaarlijks op de A.L.V. de minimale bijdrage voor de begunstigende leden en het bedrag van de contributie voor jeugdleden vastgesteld.
Artikel 7.
De contributie dient te worden voldaan: Bij aanmelding als lid of als jeugdlid contant op het verkoopadres. Jaarlijks bij vooruitbetaling via nota of via automatische incasso machtiging. Bij een automatische incasso (afschrijving begin november) krijgt deelnemer korting op zijn lidmaatschap. Is de contributie niet voor 31 december voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar ontvangen, dan treedt artikel 6 lid 5 van de statuten (zie bij vermelde punten van statuten) in werking en zal het lid zich opnieuw moeten inschrijven.
Artikel 8.
Controleurs.
De controle op of aan het water, vallende onder het beheer van de vereniging, wordt door het bestuur opgedragen aan de daartoe door het bestuur benoemde meerderjarige leden van de vereniging. Daarnaast kan de Politie, Gemeentelijke Toezichthouders, AID en/of een BOA aan het water van de vereniging controleren. Een verenigingscontroleur wordt voor onbepaalde tijd benoemd maar kan altijd door het bestuur uit zijn functie worden ontheven. De controleurs controleren op naleving van de bepalingen Visserijwetgeving, op bezit van geldige bewijzen van lidmaatschap en het naleven van het reglement van de vereniging. Leden zijn verplicht, de door de vereniging aan hen uitgereikte bewijzen van lidmaatschap op eerste verzoek van controleur aan deze te overhandigen. Controleurs dienen zich bij controle behoorlijk te legitimeren. De door hen geconstateerde overtredingen dienen zij direct aan het bestuur te rapporteren.
Artikel 9.
Overtredingen.
Het op onredelijke wijze benadelen van de vereniging, zoals bedoeld in artikel 6, lid 4 van de statuten (zie bij vermelde punten van statuten) kan onder andere bestaan uit: Het niet nakomen van bepalingen, vastgelegd in de Visserijwetgeving of reglement van de vereniging (zie vergunningen) of door een overkoepelende organisatie uitgereikte Vispas. Het onnodig verwonden van vis of zodanig te bewaren of te behandelen dat deze hierdoor kan worden beschadigd. Het in bezit hebben, te koop aanbieden of verkopen van vis, gevangen in de door de vereniging geëxploiteerde wateren. Het hinderen, beledigen of bedreigen van controleurs. Overige handelingen of gedragingen, waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. Het zich niet verwijderen van een invalide steiger als een invalide daarop plaats wil nemen.
Artikel 10.
Slotbepalingen.
Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kan slechts plaatsvinden na een daartoe geldig genomen besluit op de A.L.V.
Artikel 11.
Dit reglement treedt in werking op de dag, volgend op die, waarop het in de A.L.V. werd vastgesteld. Aldus gereviseerd na besluit op ALV dd. 11 maart 2011 te Voorschoten.

Vermelde punten van statuten.

Artikel 4.
1. Lid wordt men door schriftelijke aanmelding bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Het lidmaatschap is persoonlijk.
3. Begunstigende leden of donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 6.
Het lidmaatschap eindigt:
1.a. door bedanken; b. door overlijden van het lid; c. door opzegging namens de vereniging; d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden door een schriftelijke kennisgeving aan het secretariaat van de vereniging uiterlijk vier weken voor de uiterste betaaldatum van de verschuldigde contributie voor het daaropvolgende verenigingsjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5. Beëindiging van het lidmaatschap gaat automatisch in bij het niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen met betrekking tot de contributiebetaling.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
7. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.